Jófalat
25. hét
június 17 - 22

Nyereményjáték Szabályzat

Na-Ti Trade Kft.

Facebookon meghirdetett üzenőfali nyereményjáték játékszabályzata és adatkezelési tájékoztatója

1. A Jófalat Facebook oldalon (a továbbiakban: közösségi oldal) szervezett nyereményjátékok (a továbbiakban: Játék vagy Játékok) szervezője a Na-Ti Trade Kft.(Cégjegyzékszám: 01-09-978061, Adószám: 23790881-2-42, Cím: 1171 Budapest, Várvízutca 48.) (a továbbiakban: Szervező). A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Client Connect Media Kft. (székhelye: 1114 Budapest Hamzsabégi út 37. fszt. 2. Adószám: 26222657-2-43) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

2. A Játékban résztvevő személyek:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes, 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező, saját valós Facebook profillal rendelkező természetes személy (atovábbiakban: Játékos), aki a Szervezőnek címzett - Jófalat Kft. által közzétett Facebook bejegyzés alatt 2024.05.30-ig (a továbbiakban: 2024.06.11. Facebook poszt) kommentet írt.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Szervező megbízásából eljáró gazdaságitársaság vezető tisztségviselői, tagjai, alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (a közeli hozzátartozó fogalmát a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja tartalmazza), nem vehetnek részt továbbá azannak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói, továbbá azok a személyek, aki a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet, és/vagy hatósági igazolvánnyal igazolható lakcímet adnakmeg. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében teljesen, vagy a tárgyi nyereményjáték körébetartozó ügycsoportban részlegesen korlátozott, úgy a Játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerintiadatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Cselekvőképtelen Játékos esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Játékos törvényes képviselője jogosult

A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályzatát (a továbbiakban: Játékszabályzat), a Facebook közösségi oldal által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2024. június 11. 12:00 órától 2024. június 28. 10:00 óráig tart.

4. A Játék menete:

A Játékos a következőkben leírtak szerint vehet részt a Játékban.

Poszt szöveg:

”Játssz velünk és nyerj egy egész heti ebédmenüt! ��️✨

A játék menete:

1️⃣ Kedveld ezt a posztot!

2️⃣ Írd meg, hogy a 26. héten szezonális kínálatunkból melyik étel a kedvenced.

3️⃣ Jelöld meg kommentben, hogy kivel fogyasztanád el szívesen!

➕ Kövesd be Facebook oldalunkat és értesülj elsők között a nyertesekről!

Étlapunk: https://jofalat.hu/etlap?tipus=het

A kommentelők között 3 db Jófalat ebédmenüt sorsolunk ki.

—---------------------------------------------------------------

Játékszabályzat: https://jofalat.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat

Sorsolás: június 28.

#nyereményjáték #jófalat #kommentelj”

Válaszolj a bejegyzés alatt, a kommentelők között három darab 13.000 Ft értékű ebédmenüt sorsolunk ki. (2024. június 11. Facebook poszt)

A nyertes a leírtak szerinti kommentelők között, a véletlenszerűség elve szerint kerül kiválasztásra. A Szervező a nyertes Játékos nevét a Jófalat Facebook Profil oldalán, anyereményjáték alatti posztban hirdeti ki, hozzászólás formájában. A Nyereményjáték nyertese online sorsoló szoftver segítségével kerül kisorsolásra a játék lezárultát követő 72 órán belül.

5. A Játék nyereménye:

A fentieknek megfelelően a Játék nyereménye: 3 db 13.000 Ft értékű ebédmenü

Nyeremények átvétele:

A Játékosnak, az eredményhirdetést követően Messenger üzenetben fel kell vennie a kapcsolatot a Jófalat hivatalos Facebook oldalán keresztül, a nyeremény átvételének egyeztetése céljából.

Időkorlát: az eredményhirdetést után követő 14 napon belül.

Egyéb rendelkezések:

A Játékos feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben a Játék nyertese lesz, neve és a helység, ahol él, nyilvánosságra kerüljön, továbbá, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során, valamint később, promóciós célú kapcsolattartás céljából felhasználja, kezelje.

A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében kifejezett hozzájárulását adja a Szervezőnek, hogy a Játékban történő részvételével összefüggésben átadott személyes adatait a Játékidőn túl feldolgozza annak érdekében, hogy Szervező következő promóciójáról, vagy egyéb eseményéről számukra értesítést küldhessen. A Játékos bármikor jogosult kérni, hogy adatai a nyilvántartásból törlésre kerüljenek a Szervező, részére küldött nyilatkozatával.: a Na-Ti Trade Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-978061, Adószám: 23790881-2-42, Cím: 1171 Budapest, Várvíz utca 48.)

A Nyeremények kézbesítésének – Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7. A Szervező felelőssége: A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítés, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Szervező kizárja a Facebook (1 Hacker Way; Menlo Park, California 94025 .) felelősségét a játék teljes körét illetően. Szervező kizárja továbbá a felelősségét a Facebook weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Facebook felülete nem, vagy korlátozottan használható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy ezt a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

A Szervező fenntartja magának a jogot a hivatalos részvételi feltételek, illetve jelen Játékszabályzat megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Szervező hivatalos Facebook rajongói oldalán keresztül értesülhetnek.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.

Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását jogosult bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, nem továbbítja, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

• hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

• feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

8.3 Adatbiztonság

A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Nyereményjátékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Nyereményjátékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

A Nyereményjátékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Nyereményjátékos kérheti a Szervezőtől:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a Nyereményjátékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Nyereményjátékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

a) személyes adat kezelése jogellenes;

b) a Nyereményjátékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha aNyereményjátékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Nyereményjátékos másként kéri.

Továbbá a Nyereményjátékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu)

A Nyereményjátékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bíróság hozfordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Nyereményjátékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Szervező a Nyereményjátékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelőmentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra. A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a Játékos bejegyzésének elvesztéséért, amennyiben az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben az internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Játékos bejegyzése a határidő lejártát követően érkezik meg.

Ezt a nyereményjátékot a Meta semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Kelt: Budapest, 2024. június 06.